Vedtægter

Forskellige vedtægter i foreningen

Vedtægter for Textilforeningen

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 7. november 1942, ændret d. 27. november 1951, d. 28. september 1956, d. 7. oktober 1960, d. 28. november 1968, d. 27. januar 1972, d. 22. september 1975, d. 27. oktober 1977, d. 1. august 1990, d. 25. september 2003 og d.13. oktober 2021

 • 1.

Foreningens navn er Textilforeningen.
Bestyrelsen beslutter foreningens adresse.

 • 2.

Foreningens formål er at fremme medlemskredsens kendskab til og forståelse for produktion, drift, handel, design, logistik, kvalitet, miljøforhold, IT, forskning, uddannelse og i øvrigt alle områder, som måtte være af betydning for tekstil- og beklædningsbranchen.
Foreningens formål er endvidere at arbejde for kontakt imellem medlemmerne samt mellem medlemskredsen og andre foreninger, institutioner og brancheområder.
Foreningens formål søges opfyldt gennem aktiv kommunikation til medlemmerne, afholdelse af møder med foredrag og diskussioner, gennemførelse af virksomhedsbesøg og studierejser, deltagelse i nationale og internationale fællesarrangementer, repræsentation i aktuelle nævn, udvalg, bestyrelser m.m.
Bestyrelsen kan nedsætte sektioner for forskellige interesseområder til opfyldelse af foreningens formål.

 • 3.

I foreningen kan optages personer, firmaer, institutioner, foreninger og organisationer med interesse i tekstil- og beklædningsbranchen.
Som æresmedlemmer kan på foreningens generalforsamling udnævnes medlemmer , der har indlagt sig særlig fortjeneste indenfor foreningen.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Foreningens medlemmer kan rekvirere en medlemsliste ved henvendelse til foreningen.

 • 4.

Størrelsen af de personlige medlemmers kontingent vedtages af generalforsamlingen.
Uddannelsessøgende og seniorer betaler halvt kontingent. I det år et medlem fylder 63 år, kan det vælge at overgå til seniormedlemsskab.
Firma- og institutionsmedlemmer betaler særkontingent efter aftale. Bestyrelsen fastsætter kontingent for firma- og institutionsmedlemmer.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
Bestyrelsen kan i forbindelse med hvervekampagner fastsætte særligt introduktionstilbud til nye medlemmer.
Kontingentet opkræves løbende én gang om året.

 

 

 • 5.

Undlader et medlem at betale kontingent vil det blive slettet af forenings medlemskartotek. Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer.

 • 6.

Foreningens ledelse består af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, hvoraf 3 er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling blandt foreningens personlige medlemmer.
På foreningens årlige generalforsamling vælges en suppleant til bestyrelsen.

 • 7.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og referent. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 50% af medlemmerne er tilstede.
Ved afstemninger gælder stemmeflertal, og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formand og næstformand eller formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Kassereren står for ind- og udbetalinger og er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at bogføringen er korrekt samt at der udarbejdes kvartals- og årsregnskaber.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Bestyrelsen kan ansætte det nødvendige personale til foreningens drift.
Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse har ingen personlig hæftelse.

 • 8.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift, herunder registrering af ind- og udmeldelser.

 • 9.

Bestyrelsen nedsætter arbejdsudvalg til løsning af særlige opgaver. Følgende er stående udvalg: arrangementsudvalg, informationsudvalg, hverveudvalg og sjællandsk aktivitetsudvalg.

 • 10.

Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i september måned og indvarsles mindst 14 dage i forvejen ved skriftlig henvendelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden, der skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
 4. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for personlige medlemmer.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant i henhold til § 6, 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 6. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forinden.

 • 11.

Ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles efter de samme regler som den ordinære generalforsamling, kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Bestyrelsen skal på samme måde indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 21 dage efter at have modtaget skriftlig begæring herom af mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

 • 12.

Stemmeberettigede ved generalforsamlinger er kun personlige medlemmer.
Generalforsamlinger træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem forlanger det.
Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personlig fremmøde.
Referat af generalforsamlingen tilføres en forhandlingsprotokol.
Beslutninger på generalforsamlinger meddeles til foreningens medlemmer.

 • 13.

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun finde sted efter vedtagelse på en generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling efter meddelelse til medlemmerne om ændringerne.

 • 14.

Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet føres på forsvarlig måde.
Regnskabet skal revideres af de to foreningsvalgte revisorer.
Et eventuelt overskud på foreningens regnskab fordeles af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

 • 15.

Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningens aktiviteter og information kommunikeres til medlemmerne.

 • 16.

Foreningens fonde administreres af foreningens bestyrelse, der er ansvarlig for forvaltningen. Fondenes midler kan anvendes til uddannelses-, forenings- og oplysningsopgaver eller til andre formål, der kan fremme foreningens formål.

 • 17.

Til foreningens arrangementer har firma- og institutionsmedlemmer ret til at sende 2 repræsentanter, med mindre anden aftale med bestyrelsen foreligger.

 • 18.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling og vedtagelse ved efterfølgende urafstemning blandt de personlige medlemmer. For vedtagelse ved urafstemning kræves, at mindst 75 procent af medlemmerne stemmer, og at mindst 75 procent af de afgivne stemmer er for en opløsning.
Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens og fondenes formue. Ved opløsning kan formuen alene anvendes til foreningens formål i henhold til § 2.