Valg af dirigent.

 • Åge Feddersen blev foreslået og han modtog valget med et bifald.
 • Han konstaterede at generalforsamlingen er indkald i tide d 19/8 2021
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

 

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 • Formandens beretning lagde ud med, at vi selvfølgelige er meget kede af, at vi mistede vores næstformand for et halvt år siden, så han blev mindet.
 • Derudover har dette år selvfølgelig har været meget præget af alle aflysningerne, vi har haft i hele foråret pga. Corona. Siden sidste generalforsamling har vi ikke kunne holde et arrangement, grundet Corona- så bortset fra online bestyrelsesmøde og et enkelt i fysisk udendørs møde i maj har foreningen været lukket ned.
 • Alle arrangementer har været aflyst, men vil blive genoptaget i dette år.
 • Viktoria Skov har fået et legat til at læse på Royal college art off London
 • D 13/10 har vi næste besøg hos Billig Arbejdstøj- de har den robot Dilling har bestilt, men venter på leveringen. Formanden opfordrede til at man meldte sig til.
 • Bestyrelsen har overvejet at satse på aktier i stedet for negative renter- formanden spurgte deltagerne -hvad tænker I?

 

Fra medlemmerne:
Invester gerne tekstil, bæredygtig produktion eller andre ting der ligger i tråd med vores formål.

 • Formandens beretning blev godkendt

 

Aflæggelse af referat fra arrangement udvalgene Jylland og Sjælland

De aflyste arrangementer ventes gennemført i efteråret om Corona én tillader det. Virksomhederne har bekræftet at vi kan vende tilbage. Det er Kvadrat og House Doktor

 

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.

Kassere gennemgik regnskabet.

 • Vi er stadig formuende trods et stort underskud i år.
 • Vi har i bestyrelsen ønsket at de aktive medlemmer tilgodeses ved arrangementer. Derfor har disse være gratis endda med ledsager

Det betyder jo at uden indtægter og med dyr generalforsamling samt betaling for hjemmeside og opretholdelse af dette- at vi så havner i et underskud, når vi samtidig har et fald i kontingent betaling.

Vi sender meddeler ud til 100 medlemmer/tidligere medlemmer hvoraf 45 har valgt at betale kontingent i indeværende år. Altså har vi 45 medlemmer lige nu.

Derfor har vi et stort underskud i år på 31.812,77 kr.

Vores fonde:

Tekstilteknisk fond har eksisteret siden 1945 og fået midler fra en mester forening og er derfor ikke let at nedlægge, som man ellers har ønsket. Der fortsættes med at anvende midlerne efter vedtægterne som hidtil. Bladfonden har nu 109, 17kr. i egenkapital – bladfonden er fra dengang vi selv udgav et blad, hvor der var et overskud. Disse midler er nu brugt til at opretholde vores hjemmeside med. Vi kan ikke lige nedlægge fondene med de vedtægter vi har nu. §14 beskriver formålene med fondene.

Samlet set:

Vi har et stort underskud, men vi har stadig penge til mange år endnu.
Vi fik en ingen påtegninger af revisorerne.

Kommentar fra medlemmerne:

Der er brugt rigtig mange penge på hjemmesiden, kan det gøres anderledes?
Kontingentbetalingen virker lidt tung. Bestyrelsen undersøger sagen, og vender tilbage.

Da der ikke var yderligere kommentar, blev regnskabet godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

Ingen ændring af kontingent.
Bestyrelsen har et forslag om ændring af vedtægterne, som blev fremlagt- se kopi.
Ændringen blev vedtaget på generalforsamlingen, men den endelige godkendelse kan kun ske på en ekstra ordinær generalforsamling indkaldt 3 uger før.
Den bliver indkaldt nu. Den vil finde sted efter næste arrangement 13/10 2021, hvor vi er vært på Brasseriet i Herning til en Pizza.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant i henhold til §6, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Søren Tvedegård udgår af bestyrelsen

Bent Mikkelsen og Ebbe Sørensen var på valg og modtog genvalg

Michael Skov blev valgt ind i bestyrelsen (Har været arbejdende suppleant til nu)
Til bestyrelses suppleant blev Lene Iversen og Inger Gertsen valgt
Revisor Bruno Gade Nielsen og Jørgen Nilsen blev genvalgt
Revisor suppleant Sonny Østergård blev genvalgt
Formanden spørger om der er andre, der har lyst til at komme ind i bestyrelsen- det er ikke tilfældet.

Der blev talt om hvordan vi evt. kan tiltrække nye medlemmer og hvad vi har gjort de seneste år. Det var flere undervisere fra Via og de vil forsøge reklamerer for foreningen og fondsmidlerne blandt de studerende.

Dirigenten afsluttede med at nedlægge sit arbejde og modtog et bifald.

Referent Jonna Lindberg
09.09.2021