Referat fra Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling fandt sted 13. september i Thorning Forsamlingshus. Forinden havde de 32 deltagere besøgt Gregers Thomsens nærliggende ”Vinslot”, hvor vi blev informeret om driften og fik smagsprøver, bl.a.af den noget specielle årgang 2017. 2018 tegner til gengæld til at blive et godt år.

Tilbage i forsamlingshuset blev der serveret smørrebrød, hvorefter deltagerne gik over til den officielle generalforsamling.

 1. Valg af dirigent

Formanden Bent Mikkelsen foreslog at vælge Gregers Thomsen som dirigent, hvilket skete i enstemmighed. Gregers takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, hvorefter han gav ordet til formanden.

 1. Beretning om foreningens virksomhed

Bent Mikkelsen omtalte vores 75 års jubilæumsfest, som havde været meget vellykket. Bent nævnte også hjemmesiden, som løbende søges forbedret. Kontingent trækkes fremover automatisk 1 år efter, at man sidst har betalt. Det fremgår af de forretningsbetingelser, som man selv har accepteret. Dette letter kassererens arbejde betydeligt. Bent sukkede over, at det er svært at rekruttere nye medlemmer, og efterlyste gode idéer hertil. Foreningen har i beretningsåret uddelt 2 legater. Bent Mikkelsen sluttede med at takke den siddende bestyrelse for årets indsats.

Søren Tvedegaard aflagde beretning fra Arrangementsudvalget. Der har i beretningsåret været afholdt følgende arrangementer:

 1. september 2017: Besøg hos Midt Factoring efterfulgt af generalforsamling. 27 deltagere.
 2. november 2017: 75 års jubilæumsfest i Birk med besøg i ELIA, på museum Heart samt TEKO med foredrag, middag og dans. 73 deltagere.
 3. februar: Deltagelse i Åbent Hus på TEKO med henblik på at hverve nye medlemmer.
 4. maj: Besøg hos MP Strømper i Tjørring. 22 deltagere.

John Hansen aflagde beretning fra Sjællandske Aktivitetsudvalg. Der har i beretningsåret været afholdt følgende arrangementer:

 1. januar: Besøg og rundvisning på Tøjhusmuseet med efterfølgende frokost i Kanalcaféen. 13 deltagere.
 2. juni: Besøg på Hjelholt Uldspinderi med efterfølgende frokost i Lundeborg. 23 deltagere.

Alle beretninger blev taget til efterretning.

 1. Aflæggelse af regnskab

Jan Møller gennemgik det udleverede regnskab, som udviste et underskud, primært på grund af jubilæumsfesten, som kostede foreningen knap 33.000. Uden den ville der have været overskud. Foreningen er dog stadig ganske velhavende med en samlet formue på over en halv million kr. Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

 1. Valg

Jonna Lindberg, Birgitte Nielsen og Michelle Pedersen var på valg til bestyrelsen. Jonna var villig til genvalg og blev valgt. De to øvrige ønskede ikke genvalg. Annemette Kærgaard havde i årets løb forladt bestyrelsen, og desuden havde Ebbe Sørensen og John Hansen ønsket at stille deres mandat til rådighed efter mange år i bestyrelsen. Efter spørgen rundt i salen lykkedes det at overtale to medlemmer til at stille op til valget, nemlig Hanne Brogaard Fenger og Inger Margrethe Larsen. De blev begge valgt. Endelig lykkedes det at overtale Ebbe og John til at tage et år mere. Bestyrelsen består herefter af Bent Mikkelsen, Jan Møller, Søren Tvedegaard, Harry Milter, Jonna Lindberg, Hanne Fenger, Inger Larsen, Ebbe Sørensen og John Hansen. Det lykkedes ikke at få valgt en suppleant

De hidtidige revisorer Bruno Gade Nielsen og Jørgen Nielsen blev genvalgt. Gregers Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt

Inger Larsen nævnte, at der på hjemmesiden fremgår medlemmets brugernavn, og at der er nogle medlemmer, der optræder flere gange. Bent lovede at få dette rettet. Nævnte i øvrigt, at der er tilkøbt et nyt modul til hjemmesiden, så deltagere og ledsagere i arrangementer fremover kommer til at fremgå på siden.

Fra salen kom der forslag om besøg hos Lilly Modeller i Vejle. Bestyrelsen opfordrede generelt medlemmerne til at sende forslag om arrangementer til bestyrelsen.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. Formanden Bent Mikkelsen takkede dirigenten for veludført dåd.

Referent: John Hansen

14. september 2018