Forfatter: John Hansen

I 2017 fejrer Textilforeningen 75 års jubilæum. Foreningens første – og ældste – forgænger, Danmarks Textiltekniske Forening, blev stiftet på en generalforsamling i København den 7. november 1942. De første 50 år af foreningens liv, herunder senere navneændringer og fusion med Dansk Beklædningsteknisk Forening, er udmærket beskrevet i det daværende medlemsblad ”Textil & Beklædning”, nr. 8, oktober 1992.

50 års jubilæet blev fejret dels med en reception fredag den 6. november 1992 afholdt af Textil- og Beklædningsindustrien (nu Dansk Mode & Textil) i Herning, dels med en stor fest i Herning Kongrescenter lørdag den 7. november. Ved festen deltog 120 medlemmer og ledsagere til gallamiddag og bal bagefter.

Ved fusionen mellem Danmarks Textiltekniske Forening og Dansk Beklædningsteknisk Forening i 1990 fik foreningen navnet Textil & Beklædningsteknisk Forening. Dette blev fastholdt indtil 2002, hvor en konkurrence og afstemning førte til det nuværende navn.

Som alle lignende foreninger ledes den af en bestyrelse med generalforsamlingen som højeste myndighed.
I perioden har der været 4 formænd:

Torben Holm Larsen (1991-95)
Connie Kjærside (1995-2001)
Jan Møller (2001-15)
Bent Mikkelsen (2015- )

Bestyrelsen har bestået af indtil 9 medlemmer, og udover formand, næstformand og kasserer har der været en række stående udvalg.

Arrangementsudvalget har som navnet siger til opgave at forberede og gennemføre de arrangementer, som er et af foreningens væsentligste aktiviteter. I foreningens første år var hovedvægten lagt på faglige foredrag, hvor de i den seneste periode primært har drejet sig om virksomhedsbesøg samt arrangementer af mere social karakter. En liste over arrangementer i perioden findes i annex 1 nedenfor.

Sjællandske Aktivitetsudvalg står for at planlægge og gennemføre arrangementer øst for Storebælt. Da tekstilindustrien er stort set forsvundet fra Sjælland, har arrangementerne overvejende haft social karakter med så vidt muligt et fagligt islæt.

Som det vil fremgå af listen over arrangementer for begge udvalg, har antallet svinget noget i perioden. Mens der typisk var mellem 6 og 10 arrangementer per år i 90’erne, faldt dette herefter noget med et absolut lavpunkt i 2008 med kun to arrangementer. Hen imod slutningen af perioden har antallet stabiliseret sig omkring 5-7. På grund af et vigende medlemsantal øst for Storebælt har antallet her de sidste 20 år typisk ligget på kun et enkelt arrangement per år. Men naturligvis har alle medlemmer været inviteret til alle arrangementer.

Hverveudvalget har som navnet siger til opgave at hverve medlemmer til foreningen, såvel personlige som firmamedlemmer. Der har i perioden været forskellige tiltag rettet mod særlige grupper, som f.eks. firmaer og studerende, især TEKO- Center Danmark i Herning (nu VIA University College), men også Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (nu Aarhus Universitet, Herning) og Designskolen i Kolding. Der har i nogle perioder været udlovet præmier til dem, som hvervede nye medlemmer. Der har tillige i en årrække været uddelt en ”årets elev”-pris. Endelig har der været givet tilskud til studierejser for studerende, forudsat de har været medlem. Dette sidste er i et vist omfang stadig muligt, selv om foreningens økonomi pt. sætter sine begrænsninger.

I år 2000 udskrev foreningen en priskonkurrence, hvor man skulle beskrive branchens udvikling frem til år 2010. Dette affødte en række interessante besvarelser, hvoraf de tre bedste blev præmierede.

Bladudvalget har haft til opgave at støtte redaktionen i det af foreningen udgivne medlemsblad. I 1992 hed bladet – efter flere navneændringer – ”Textil & Beklædning”. I 1996 opgav foreningen at drive bladet alene, men gik over til at udgive det sammen med Textil- og Beklædningsindustrien (TBi). I 2002 opsagde TBi (som da havde skiftede navn til Dansk Textil & Beklædning) bladsamarbejdet, hvorefter Textilforeningen måtte opgive medlemsbladet. DT&B tilbød dog, at foreningens medlemmer fortsat kunne modtage bladet, som fortsatte under navnet ”Textil & Beklædning” indtil 2004 med DT&B som udgiver, dog i samarbejde med Textilforeningen. I 2004 skiftede bladet navn til ”TEXTUELT”, men fortsatte kun en sæson som trykt blad. Siden 2005 er ”TEXTUELT” udsendt som elektronisk nyhedsbrev 1-2 gange om ugen. Textilforeningens medlemmer har muligheden for at modtage dette nyhedsbrev. De senere år har medlemmerne desuden kunnet modtage elektroniske nyhedsbreve fra pej-gruppen.

Af indlysende årsager har bladudvalget de senere år skiftet navn til informationsudvalget, da formålet jo er at sikre information til medlemmerne. De første planer om egen hjemmeside dukkede op så sent som 2002; men først i 2004 kunne bestyrelsen præsentere den første hjemmeside med adressen www.textilforeningen.dk. Siden er blevet omredigeret og forbedret flere gange, senest inden for det sidste års tid og fremstår i dag som foreningens ansigt udadtil samt kontaktorgan til medlemmerne.

Foreningen havde i 1992 eget sekretariat til varetagelsen af de daglige forretninger. Sekretær var Otto Almind Jensen, der samtidig var redaktør på det daværende medlemsblad. Almind var mangeårigt medlem af foreningen, tidligere ansat på Dansk Textil Institut (nu en afdeling på Teknologisk Institut), tidligere formand for foreningen samt æresmedlem. Almind fortsatte som sekretær indtil udgangen af 2002. Han afløstes af Nanna Jungbloot på Dansk Textil & Beklædning, som fortsatte indtil 2012. Siden er sekretariatsopgaverne blevet varetaget af bestyrelsens medlemmer, primært formand og kasserer.

Medlemstallet har i perioden været stærkt varierende. Da medlemmerne deles op i kategorierne æresmedlemmer, ordinære personlige medlemmer, seniormedlemmer, studerende samt firma- og institutionsmedlemmer, kan det være vanskeligt at sammenholde tallene i perioden med hinanden. I 90’erne steg medlemstallet fra godt 400 indtil det toppede i 2000 med over 600 medlemmer. Herefter gik det ned ad bakke, og per 31. juli 2017 kan vi tælle 100 medlemmer. Især antallet af studerende har været stærkt svingende med en top i 2000 med 147 mod 15 i dag. Antallet af firma- og institutionsmedlemmer afspejler til en vis grad udviklingen i branchen: I 1993 var der 115; nu er der 14.

I skrivende stund har Textilforeningen et æresmedlem, nemlig Tormod Sørensen, tidligere ansat på Dansk Textil Institut. Det skal nævnes, at foreningen tidligere desuden udnævnte årets tekniker. De eneste, der er blevet udnævnt i perioden, er så vidt vides Knud Rasmussen, som i 1993 blev udnævnt på grund af sit arbejde med at udvikle trykketeknikken Cotton Art på det daværende Dansk Transfertryk og Erik Henningsen i 1995 for sit mangeårige virke hos tekstilmaskinfabrikken Vald. Henriksen.

Nationalt og internationalt samarbejde
Textilforeningen (og dens forgængere) har gennem årene deltaget i en række nationale og internationale samarbejder. På grund af branchens vanskelige forhold de seneste 25 år har aktivitetsniveauet dog været noget reduceret. I begyndelsen af 90’erne forsøgte bestyrelsen med henvendelse til nordiske søsterforeninger at etablere et samarbejde om mulige konferencer på konfektionsområdet; men det blev ikke til noget på grund af manglende interesse fra de andre lande. Foreningen var involveret i arrangementet af SYMA i 1996; men siden har der ikke været sådanne aktiviteter på det konfektionstekniske område.

På det kemiske og farveritekniske område har foreningen til gengæld været ganske meget engageret, såvel på nordisk som på internationalt plan.

Nordisk farveriteknisk Konference.
I de første 50-60 år af foreningens levetid har der været en stor og betydningsfuld farveriindustri i Norden. Dette førte til, at der mellem de nordiske foreninger opstod et ønske om at gennemføre nordiske farveritekniske konferencer. Disse konferencer blev i begyndelsen afholdt hvert år, med den første i Godøysund i Norge i 1971. Hurtigt blev det dog til en begivenhed kun hvert andet år og på skift mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland. På konferencerne blev der typisk holdt foredrag af repræsentanter for farvestof- og kemikalieleverandørerne samt maskin- og udstyrsleverandørerne. Disse var også ofte væsentlige sponsorer. Desuden var der også ofte indlæg fra forskere fra de nordiske tekstilinstitutter og uddannelsesinstitutioner.

I slutningen af halvfemserne ebbede interessen ud i takt med, at der blev mindre og mindre farverinindustri tilbage i Norden. Den sidste Nordiske Farveritekniske Konference blev afholdt i Lahti Finland i 2003. Efter denne konference blev der gjort forsøg på at invitere de baltiske lande med til arrangere nordiske konferencer; men det blev aldrig til noget. Svenska Färgeritekniska Riksförbundet har efterfølgende inviteret nordiske kollegaer med til deres nationale årsmøder med faglige indslag, men også disse er så vidt vides ebbet ud. Nedenfor bringes for fuldstændighedens skyld en oversigt over de afholdte konferencer, også dem fra før 1992.

Oversigt over de Nordiske Farveritekniske Konferencer
2003 Lahti Finland
1999 København Danmark (samtidig 18. IFATCC Congress)
1997 Borås Sverige
1995 Hämeenlina Finland
1993 Herning Danmark
1991 Bergen Norge
1989 Borås Sverige
1987 Tampere Finland (samtidig 14. IFATTC Congress)
1985 Aalborg Danmark
1982 Asker Norge
4
1980 Borås Sverige
1978 Tampere Finland
1977 Ebeltoft Danmark
1976 Kristiansand Norge
1974 Borås Sverige
1973 Espoo Finland
1972 Ebeltoft Danmark
1971 Godøysund Norge

IFATCC – International Federation of Associations for Textile Chemists and Colourists
IFATCC står for den Internationale Føderation af Foreninger for Tekstilkemikere og -Farvere. Den blev stiftet i 1908 og har – eller har haft – medlemsorganisationer i de fleste europæiske lande samt i Japan. Den har tillige gode forbindelser til SDC i England og AATCC i USA.

IFATCC afholder en kongres for tekstilkemikere og -farvere ca. hvert 3. år. Seneste kongres blev afholdt i Pardubice i Tjekkiet i 2016. Næste kongres forventes afholdt i Frankrig i 2020.

Textilforeningen er medlem af IFATCC via en Sektion for Kemikere og Farvere (SKEFA). På opfordring fra Erik Gyldenberg ansøgte foreningen om optagelse i IFATCC i 1991 og blev optaget på delegeretmødet i Baden-Baden samme år. Senere fik foreningen overdraget organiseringen af kongressen i 1999, hvilken samtidig var Nordisk Farveriteknisk Konference. Dette medførte desuden, at John Hansen var præsident for IFATCC 1998-2000 og vicepræsident 2001-03.

IFATCC har en uddannelsesfond, som yder støtte til tekstilstuderendes ophold på udenlandske universiteter og skoler. Den vil også kunne yde støtte til studerendes deltagelse i IFATCCs kongresser samt til internationale faglige arrangementer for studerende. Som medlem af Textilforeningen har studerende altså mulighed for at søge støtte til ovennævnte formål på lige fod med andre.

Oversigt over IFATCC kongresser i perioden 1992-2017
16. kongres Maastricht, Holland 1993
17. Wien, Østrig 1996
18. København, Danmark 1999
19. Paris, Frankrig 2002
20. Weimar, Tyskland 2005
21. Barcelona, Spanien 2008
22. Stresa, Italien 2011
23. Budapest, Ungarn 2013
24. Pardubice, Tjekkiet 2016

Annex 1
Textilforeningens arrangementer 1992-2017
(Tallene til højre angiver antallet af deltagere)

1992
Besøg Thygesen Gruppen, Ikast (marts) 55
Besøg Brandtex, Brande (maj) 32
Besøg Femilet, Herning + generalforsamling (september) 40
50 års jubilæumsfest, Herning (november) 120
Julearrangement TBi, Herning (Headhunting, Form og Farver) (december) 85
Julearrangement Henkel Barnängen, Taastrup (december) 28

1993
Besøg DEMKO, København (februar) 11
Besøg Belika, Ikast (april) 35
Besøg Rahbekske Mindestuer, København (april) 15
Besøg Storebæltsudstillingen, Halsskov (maj) 9
Besøg T-Maker, Ikast (juni)
Besøg Beklædnings- og Textilinstituttet, Herning + generalforsamling (september)
Nordisk Farveriteknisk Konference, Herning (september) 160
Besøg Damaskvæveriet, Kolding (oktober)
Julearrangement TBi, Herning Takt og Tone) (december)
Julearrangement, Brede (Klædedragtens Historie) (december) 26

1994
Foredrag om øst/vest produktion (Ulla Kirkegaard), Herning (januar)
Foredrag om reaktivfarvning, Zeneca, Beklædnings- og Textilinstituttet, Herning (april)
Besøg Claire, Ikast (august) 70
Besøg De Danske Bomuldsspinderier, Vejle + generalforsamling (september) 41
Foredrag om ”Grønne Textiler”, Bayer, TBi, Herning (november) 74
Julearrangement DTB, Herning (foredrag + vinsmagning) (december) 42
Julearrangement (Stom P museet + kegleturnering Josty), København (december) 26

1995
Besøg First Concern, Herning (januar) 42
Foredrag om farvemåling, Strenometer, Beklædnings- og Textilinstituttet, Herning (marts) 43
Foredrag om Teamwork i England (Birthe Wullum), DTB, Herning (maj) 17
Besøg Holstebro Garnspinderi + Scantuft, Holstebro (september) 43
Besøg Niebuhr, Ikast + generalforsamling (september) 30
Foredrag om Nyt i farveriet, Torben holm Larsen og Erik Henningsen, TEKO, Herning (oktober)
Julearrangement DTB, Herning (Kropssprog + champagnesmagning) (december)
Julearrangement (Medicinsk Museum), København (december) 24

1996
Besøg Pagh Mørup, Aulum (februar)
Besøg Midtjysk Farveri, Ikast (marts) ⁓50
Besøg Wittrup, Vejle + generalforsamling (september) 42
Besøg Södahl Design, Brande (oktober) 65
Besøg Textilforum, Herning (november) 68
Julearrangement, TEKO, Herning (trylleri + ølsmagning) (november) 34
Julearrangement, Øresundsforbindelsen, København (december) 32

1997
Besøg EDB-Gruppen, Herning (april) 32
Besøg Scanlace og Nortex, Viborg (april) 75
Besøg BonAparte, Ikast + generalforsamling (september) 54
Besøg ELAS, Herning + ekstraordinær generalforsamling
Julearrangement, Folketinget (december) 42
Julearrangement, DTB, Herning (Rod i Danmark, Frank Dalgaard) (december) 29

1998
Foredrag ”Industri i nutid og fremtid”, Jon Knudsen, Capacity, BTI, Herning (januar) 37
Besøg Sunds Velour, Sunds (marts) 68
Generalforsamling DTB, Herning (september)
Besøg Oticon, Thisted (oktober)
Julearrangement, foredrag Bjørn Lomborg, Herning (december)
Julearrangement, Postmuseet, København (december) 25

1999
Besøg Viking Life-Saving Equipment, Bramming (marts)
Besøg Ka-Boo-Ki, Herning (april)
Besøg B&O, Struer (august) 50
18. IFATCC Kongres, København (september) 280 Besøg TEKO-Center, Herning + generalforsamling (september) 30
Besøg United Textile Group, Ikast (oktober) 30
Besøg Hørvævsmuseet, Krengerup (oktober) 10
Julearrangement, Foredrag Lisbeth Petersen, DTB, Herning (november) ⁓50
Julearrangement, Revy- og Morskabsmuseet + Josty, København (december) 22

2000
Besøg Teknologisk Institut, Tekstil, Herning (marts) 45
Besøg egetæpper, Herning (marts) 60
Besøg Hørvævsmuseet og Krengerup herregård (august) 47
Besøg Claire, Ikast + generalforsamling (september) 44
Besøg A-Tex, Tjørring (oktober) 30
Julearrangement, foredrag om branchens fortid og fremtid, TEKO, Herning (november

2001
Besøg Christiansborg, Dronningens Gobeliner (januar) 45
Foredrag om stress eller ikke-stress, DTB, Herning (februar)
Besøg Tytex, Ikast (februar)
Besøg Christiansborg, Dronningens Gobeliner (juni) 33
Besøg Handels- og Ingeniørhøjskolen, Herning + generalforsamling (september)
Julearrangement ”På udflugt med døden”, DTB, Herning (november)

2002
Besøg Kunstindustrimuseet, ”Plagiat eller inspiration” (januar) 34
Besøg Martensens Fabrik, Brande (marts) 44
Besøg System Transport, Herning (april) 15
Besøg Carl Thøgersen, Hurup (maj) 20
Tønderfestival + 60 års jubilæum (august) 35
Besøg TEKO-Center, ”Det moderne studiemiljø”, Herning + generalforsamling (september)
Besøg MP Strømper, Tjørring (oktober)
Julearrangement, Madlavning, Holstebro Tekniske Skole (november)

2003
Besøg Politihistorisk Museum, København (januar) 27
Besøg Södahl Design, Brande (februar) 34
Besøg pej gruppen, Hammerum (maj) 30
Besøg Mørup Stof, Herning (august) 32
Besøg Nybo Jensen Konfektion, Viborg + generalforsamling (september) 19
Besøg Sanita, Ikast + ekstraordinær generalforsamling (oktober)
Julearrangement, Line Dance, TEKO, Herning (November) 20
Besøg Novozymes, Kalundborg (november) 13

2004
Besøg Belika, Ikast (januar) 27
Besøg Mascot, Silkeborg (april) 40
Besøg Rosenborg Slot ”Dronningens Kjoler”, København (maj) 33
Besøg Aage Damgaard, Herning (august) 33
Foredrag ”Danskere i udlandet” Rikke Christensen, Gabriel (august) 69
Besøg Friendtex, Herning + generalforsamling (september) 15
Foredrag ”Iværksætteri”, Martin Thorborg, Jubii (november) 30
Julearrangement, SAS Arena, Herning (november) 30

2005
Besøg EDB-Gruppen, Herning (februar) 17
Besøg Redningscenter Herning (maj) 11
Besøg Vikingeskibsmuseet, Roskilde (maj) 17
Generalforsamling hos DTB, Herning (september) 13
Besøg Vermøgruppen, Herning (oktober) 14
Julearrangement hos JBS, Herning (november) 33
Besøg Den Russiske Kirke, København (november) 30

2006
Besøg First Factory, Herning (april) 19
Besøg Foamtex, Ikast (generalforsamling) (oktober) 31
Foredrag om produktion i Indien (Birthe Foster) (oktober) 25
Julearrangement Fashion Event TEKO, Herning (december)
Julearrangement (spisning Hellerup) (december) 19

2007
Foredrag Strenometer, med DTB, Herning (februar – 2 gange) 150
Besøg BEC Design, Hellerup (marts) 9
Besøg Konf-Air, Herning (generalforsamling) (september) 19
Besøg Nationalmuseet, Brede (oktober) 15
Julearrangement, Hakkelsesskæreriet + vinsmagning, Herning (december) 12

2008
Besøg Kemotextil, Herning (generalforsamling) (september) 19
Besøg Herning Special Væveri, Herning (oktober) 20

2009
Besøg Nationalmuseets ”Klunkehjem”, København (februar) 15
Besøg Danspin, Ikast (generalforsamling) (september) 13
Foredrag om produktion i Kina, Lars Birk, DM&T, Herning (julearrangement) (december) 25

2010
Besøg Frederik 8s Palæ, København (marts) 17
Besøg DK Company, Ikast (april) 21
Besøg Papirmuseet, Silkeborg (september) 23
Generalforsamling, TEKO, Herning + foredrag om Herning Klædefabrik (Torben Elming) 13
Besøg Nationalmuseet, Brede (oktober) 19

2011
Besøg Godske Group, Sunds (januar) 25
Besøg Davids Samlinger, København (april) 18
Golfarrangement, Ikast (maj) 8
Besøg ELKA Rainwear, Sunds + generalforsamling (september) 18
Besøg Bestseller, Brande (november)

2012
Besøg Nordisk Film, Valby (januar) 25
Besøg Systemtransport, HI Park (februar)
Besøg ELAS, Herning (april)
Besøg Brunkulslejerne, Søby + generalforsamling (september) 20

2013
Besøg Anky, Herning (januar) 25
70 års jubilæumsfest, Herning (marts) 79
Foredrag Strenometer, Herning (april) 42
Besøg Carite Sport, Ikast + generalforsamling (september) 19
Besøg ”Den Blå Planet”, Kastrup (september) 25
Besøg Webbureauet Co3 + Niels Mikkelsens Trikotagefabrik, Ikast (julearr.) (november) 40

2014
Besøg JBS, Herning (februar) 57
Besøg egetæpper, Herning (marts) 36
Besøg A-Tex, Herning + generalforsamling (september) 53
Besøg Actona, Tvis (oktober) 34
Besøg Heart museet, Herning + Carnet, Ikast + julearrangement (november) 43

2015
Besøg udstillingen ”Mode & Tekstil”, Designmuseum Danmark, København (februar) 20
Besøg ID Identity, Holstebro (april) 27
Besøg Viking Life-Saving Equipment, Esbjerg + sommerarrangement (juni) 27
Besøg Bloomingville, Ikast + generalforsamling (september) 51
Besøg pej gruppen, Herning (oktober) 40
Besøg på skræddersalene på det Kongelig Teater, København (oktober) 19
Carl Henning Pedersen & Else Alfeldt museet + ”Køb og smid væk” foredrag (julearr.) (nov.) 46

2016
Besøg Kemotextil, Herning (marts) 27
Besøg Atelier 2000, Sønderborg + sommerarrangement (maj) 24
Besøg Bjørn Wiinblads hus, Lyngby (juni) 16
Besøg Sylab + Claire, Ikast + generalforsamling (september) 50
Besøg Innovatoriet + ”Wildskab”, Herning (november) (julearrangement) 37

2017
Besøg Sontex, Ikast (januar) 41
Besøg udstillingen ”Fra Kongehusets Gemmer”, Amalienborg, København (februar) 17
Foredrag om Bæredygtighed og CSR, DM&T, Herning (marts) 25
Besøg ECCO Sko, Bredebro + sommerarrangement (juni) 28
Besøg Midt Factoring, Ikast + generalforsamling (september) 26
75 års jubilæumsfest, Herning